سیزده‌بدریه

از پسرم

امیرفرهاد

پس درآمد فصلی تازه

برای رسیدن به تفاهم

بسوی ازدواج

خونه‌ی عشقه

درسی از قرآن