پیوند و ترمیم نخاعی

پیروزی با استقلال

تزریق سلول‌های بنیادی مزانشیمال در بیماران ضایعه نخاعی

سلول‌های بنیادی

فروش ویلچر برقی ارزان