تزریق نخاعی سلول های بنیادی

داروی ترمیم بافت عصب

ایجاد بافت عصبی سه بعدی

درمان ضایعات مغز و نخاع

درمان ضایعات نخاعی با سلول‌های دیسک

بانک خون بندناف

درمان ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی

سالی که گذشت