مته بر خاکشیر

تولید بافت عصبی

تولید سلول‌های عصبی

تصویربرداری برای دیدن طناب نخاعی در حال ترمیم

مغزی در ستون فقرات و توالت رفتن معلول

دو امیدواری برای ترمیم نخاع

بازسازی طناب نخاعی با کشت سه بعدی

ترمیم نخاع با گلبول سفید

خبر