آرشیو دسته اخبار ترميم نخاع

جایگزین بافت نخاعی آسیب‌دیده

مطالعات بالینی سلول بنیادی

بهبود آسیب نخاعی

سلولهای بنیادی مشتق از چربی

برنامه ریزی سلولهای بنیادی

تبدیل سلول پوست به نورون‌ حرکتی

معکوس‌سازی ضایعه‌نخاعی

حرکت پس از آسیب نخاعی

امکان درمان فلجی

درمان آسیب‌های نخاعی