آرشیو دسته اخبار ترميم نخاع

سلولهای بنیادی مشتق از چربی

برنامه ریزی سلولهای بنیادی

تبدیل سلول پوست به نورون‌ حرکتی

معکوس‌سازی ضایعه‌نخاعی

حرکت پس از آسیب نخاعی

امکان درمان فلجی

درمان آسیب‌های نخاعی

سلول بنیادی و درمان آسیب نخاعی

بازسازی سلول عصبی نخاعی

پیوند برای درمان آسیب نخاعی