تونل مرگ

افرادی که ادعا می‌کنند تجربه مرگ و خروج روح از بدن را داشتند، می‌گویند: از داخل تونلی تاریک بسوی روشنایی عبور کرده‌اند. این تونل چیزی نیست جز مردمک چشم ما که در زمان نرسیدن خون به سر و مغز و چشم، اینگونه عمل می‌کنند. اگر آهسته چشم خود را ببندید و به خورشید بنگرید از زیر پلک چیزی شبیه این حالت را مشاهده می‌کنید، تونل مرگ سیاه و در مرکز روشن است. افرادی که گرفتار افت فشار خون و گیجی و بیهوشی می‌شوند، تونل مرگ را تجربه می‌کنند. خود من هر هفته در هنگام اجابت مزاج به دلیل از دست دادن مایعات بدن، گرفتار افت فشار خون می‌شوم، که با نوشیدن آب و در نهایت خم شدن به جلو موجب رفع این حالت ناخوشایند و بازگشت به حالت طبیعی می‌شوم.

پیآمد: برای افرادی که دنیا و آخرت مردم را تباه کرده‌اند، تنها می‌شود آرزوی مرگ نمود.