هزینه قضای‌حاجت یک معلول چقدر است؟

هزینه زندگی معلولان قطع نخاعی بسیار زیاد است اما آیا کمک هزینه ای که به آنها داده می شود کفاف هزینه های زیاد آنها را می دهد؟

با تشکر از مسئولین خسنگی ناپذیر نظام که ۴۰ سال است بدون وقفه شبانه روز درحال خدمت هستند.

منبع