آیا میدانید

دو نفر می‌توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند ثروتمند کسی نیست که بیشتر دارد، کسی است که به کمترین نیاز دارد کافی نیست فقط ما دیگران را ببخشیم، بلکه ما باید اول خودمان را ببخشیم فقط چند ثانیه برای ایجاد زخمهای عمیق در قلب آنان که دوستشان داریم کافیست

بازدیدها: 1562