تیک سر و گردن

چند ماهی بود هنگام بستن چشمم برای استراحت یا چرت زدن یا خوابیدن سرم بصورت ناخواسته و خارج از کنترل به طرفین و یا به عقب حرکت سریع و ناراحت کننده‌ای میکرد. این حرکت‌ها یا تیک‌ها نیم ساعتی ادامه پیدامیکرد و تمام میشد و در خواب دیگه این مشکل را نداشتم. ماه گذشته شیب مشکل فزاینده شد و تو بیداری، وقت و بی‌وقت خفتم می‌کرد. تاجایی‌که میشد تحمل کردم تیک‌ها را، ولی بآلآخره رقص ناخواسته‌ی سر و گردن اونم تو ماه رمضان غیر قابل تحمل شد برام و با متخصص مغز و اعصاب تماس گرفتم و مشکلم را کامل براش توضیح دادم، دکتر گفت: فعلا روزی ۲ قرص دپاکین Depakine 200 بخور تا ببینیم نتیجه چی میشه. خوشبختانه با خوردن چند قرص تیک‌هام بشدت کم شد.

پیوست: اگه حوصله دارید لینک مقابل را با پیامهای خوانندگانش بخونید قطع نخاع، عاقبت هوس شیطانی

بازدیدها: 29