بسوی درمان آسیب نخاعی

مغزی در ستون فقرات و توالت رفتن معلول

پایه گذاری درمانی برای ALS و آسیب‌های نخاعی

درمان ضایعات نخاعی و تشک

درمان ضایعات مغز و نخاع

تحریک الکتریکی و درمان فلج نخاعی

تولید سلولهای عصبی جدید در مغز و طناب نخاعی

درمان ضایعات نخاعی با سلول‌های بنیادی

سرویسه معلولین

سالی که گذشت