چند پند

تحذیر از کارهای نکوهیده و ترغیب به کارهای ستوده از

خواجه عبدالله انصاری:

ای عزیز

قول از راستی باز مگیر

در جواب سخن تعجیل مکن

تا نپرسند مگوی تا نخوانند مرو

آنچه نخرند مفروش

در گذار تا در گذرانند

آنچه خود ننهاده‌یی برمگیر

ناکرده را کرده مشمار

در نهان بهتراز ظاهر باش

بیاموز و بیاموزان

کم خور و کم گوی و کم خفت

بترس از کسی که از کس نترسد

اگر بترسی بپرسی و اگر نترسی نپرسی

اندک خود را به از بسیار دیگران دان

غم بیهوده مخور

دوستی خدا را در کم آزاری شناس

سعادت دنیا و آخرت را در صحبت دانا شناس

از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را

نکویی کن تا بدل یابی به سخن سخت کس را رنجه مکن

هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار

از تعصب دور باش

زبان را از فحش نگهدار

به غم کسی شادی منمای

بازدیدها: 141