آرشیو دسته داستانک

توصیف یک مکان

داستان سرایی برای امیرفرهاد

برای امیرسام ۲

برای امیرسام ۱

روزگاران

نتیجه‌ی معلول داری

افسانه‌ای محلی

سرگیجه

آورده‌اند که

حکایت منو حکم حکومتی