چاره ی زلزله با …..

سلام حال و احوال ؟؟ چه می کنید با گرما ؟؟
این روزها ترس و خوف از زلزله به جان و دل همه ریشه دونده
البته باید مرفهین بی درد را از گروه نگران ها جدا کرد .
با اجازه ی بزرگتر ها بنده یه راه حل بسیار عملی برای زلزله پیدا کردم که چند سود داره .
و اما راه حل من این است : انفجار چند بمب اتمی در روز ۱۳ بدر سالی که میآد
در اعماق زمین روی گسل های تهران . سود های این کار این است :
۱- بیشتر مردم شریف تهران زنده می مانند چون همه بیرون شهر هستند
۲- فقط خونه ها خراب میشن
۳- میشه با پول های فراوان اهدایی بین المملی خونه های جدیدی مثل توکیو و نیویورک ساخت .
داخل پرانتز : البت اگه پول ها به سرنوشت پول های اهدایی برای بم و غیره گرفتار نشه