در حاشیه

در این بخش مطالبی قرار گرفته که تناسبی با وبلاگ نداره اما برای دوستانم بسیار مفید و سودمنده. در واقع این بخش وبلاگی جانبی در دل وبلاگه.